[ERROR]

Inloggen

Algemene voorwaarden Cooklovers

Cooklovers is een handelsnaam van Cavad'or Exclusives

Art. 1 - Definities

1. Cavad’or exclusives, gevestigd te Hoevelaken en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57357781. Cavad’or exclusives wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als verkoper. BTW nummer: NL002140775B14

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als afnemer. Ter verduidelijking een afnemer is een bij de kamer van koophandel ingeschreven partij of anderszins professionele partij niet zijnde een consument/particulier.

3. Partijen zijn verkoper en afnemer samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koop of dienstverlenings overeenkomst tussen partijen.

Art. 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Cavad’or exclusives.

2. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op overeenkomsten tussen verkoper en de partijen zoals beschreven onder artikel 1.2 van deze voorwaarden. Indien deze overeenkomst zal worden aangegaan met een consument/particulier dan zijn de voorwaarden van CookLovers van toepassing.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. Wanneer door Cavad’or exclusives gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cavad’or exclusives deze Voorwaarden soepel toepast.

Art. 3 - Overeenkomsten, offertes, prijscouranten en aanbiedingen

Alle aanbiedingen, prijscouranten en offertes, mondeling of schriftelijk, van Cavad’or exclusives zijn vrijblijvend en Cavad’or exclusives behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten

Art. 4 – Uitvoering van de overeenkomst c.q. bestelling

1. Cavad’or exclusives zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cavad’or exclusives het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Cavad’or exclusives is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cavad’or exclusives is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Afnemer vrijwaart Cavad’or exclusives voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer of een derde toerekenbaar is.

 2. Indien afnemer aan Cavad’or exclusives schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Cavad’or exclusives gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij afnemer aan Cavad’or exclusives schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Art.5 – Prijsregeling en betaling

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

2. Een betaling door de afnemer van een door Cavad’or exclusives verzonden factuur geschiedt geschiedt indien niet anders overeengekomen binnen 14 dagen na datum van verzending middels storting of overmaking op een door Cavad’or exclusives aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd onder vermelding van het factuurnummer. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, dan is Cavad’or exclusives gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3. Cavad’or exclusives mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal en marktwerking.

Art.6 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij afnemer aanwezige zaken en geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat afnemer de gehele afgesproken prijs heeft betaald in het geval er in afwijking van deze voorwaarden aan betaling achteraf overeengekomen is. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat afnemer volledig en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van afnemer zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Art.7 – Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van Cavad’or exclusives.
Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Cavad’or exclusives deze bij afnemer aflevert of doet afleveren. Indien de afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Cavad’or exclusives gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer

2. Wanneer een bepaald jaartal van een product is uitverkocht, heeft Cavad’or exclusives het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel als volwaardige vervanging van dit artikel te leveren. Bestellingen worden op werkdagen bij afnemer bezorgd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij leveren niet standaard op zaterdag en zondag. Wanneer een bestelling niet op voorraad is, nemen wij contact met afnemer op over de levertijd. Mocht de levertijd voor de afnemer niet acceptabel zijn wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De door Cavad’or exclusives opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3. Cavad’or exclusives mag een minimale ordergrootte bepalen.
Bijdrage aan de bezorging is € 19,50 ex. BTW per adres in geheel Nederland, ongeacht het bestelde aantal producten tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van minder dan 295 euro ex. BTW of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door ons vast te stellen bezorgkosten. Neem contact met ons op via het contactformulier. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na de bestelling nemen wij contact met u op over de definitieve verzendkosten.

4. In het geval dat de afnemer de bestelling zelf ophaalt / op laat halen bij ons Werkpand in Hoevelaken, komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor u gereserveerd. Cavad’or exclusives is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. Cavad’or exclusives is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Bij levering, op expliciet verzoek van de afnemer, op een andere dag dan overeengekomen, worden in principe ook de verzendkosten doorberekend aan de afnemer.

Art.8 – Aansprakelijkheid, communicatie en retourneren

1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering direct na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient afnemer Cavad’or exclusives daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cavad’or exclusives de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

2. Indien afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft afnemer het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Cavad’or exclusives te retourneren. Afnemer dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met Cavad’or exclusives. Retourzendingen worden in dit geval slechts door Cavad’or exclusives geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, het product niet is gebruikt, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de afnemer zal komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door Cavad’or exclusives eerder gemaakte verzendkosten) aan afnemer worden overgemaakt tenzij er nog enige vordering openstaat waarmee Cavad’or exclusives dit bedrag kan verrekenen.

3. Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Cavad’or exclusives, dan wel tussen Cavad’or exclusives en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Cavad’or exclusives, is Cavad’or exclusives niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cavad’or exclusives.

Art.9 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cavad’or exclusives in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cavad’or exclusives gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cavad’or exclusives kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

2. Cavad’or exclusives is tevens niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Cavad’or exclusives kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Cavad’or exclusives tot aan dat moment te voldoen. Cavad’or exclusives is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cavad’or exclusives geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cavad’or exclusives niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cavad’or exclusives of van derden daaronder begrepen. Cavad’or exclusives heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cavad’or exclusives zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Art. 10 – Intellectueel eigendom

1. Verkoper en haar leveranciers behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Afnemer mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper (laten) kopiëren,

ompakken, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Art. 11 – Wijziging Algemene Voorwaarden

1.Verkoper is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal verkoper zoveel mogelijk vooraf met de afnemer bespreken voor zover deze invloed hebben op een reeds gesloten maar nog uit te voeren overeenkomst.

4. Afnemers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Art. 13 – Privacy & Cookies

De website van Cavad’or maakt gebruik van ‘Google Analytics’ voor interne statistieken, en maakt tevens gebruik van cookies om de webwinkel correct te laten functioneren.
Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), artikel 14 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de overeenkomst met Google, om de persoonlijke privacy van bezoeken te versterken:
– Deze website gebruikt Google Analytics cookies alleen voor webbezoek, niet voor persoonsgebonden data,
– Er is tussen Cavad’or en Google de  zg. ‘Amendement gegevensverwerking van de Servicevoorwaarden van Google Analytics’ afgesloten (04-04-2015), volgens de EU richtlijn 95/46/EG,
– Er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres van de bezoeker, om het bezoek op de website nog verder te ‘anonimiseren’.
– Het zg. ‘gegevens delen’ in Google Analytics is voor alle diensten van Google uitgezet. Hieronder vallen o.a. diensten als AdWords, AdSence en de mogelijkheid om Google (medewerkers) toegang te verlenen tot de gegenereerde Analytics gegevens.
– Er wordt verder geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Prijzen zijn getoond exclusief btw
Toon inclusief BTW
Prijzen zijn getoond inclusief btw
Toon exclusief BTW
Sluiten

Inloggen

Log eenvoudig in met uw account. Of wanneer u nog niet geregistreerd bent, klikt u op Account maken.
Nog niet ingelogd

Emailadres
Wachtwoord
Inloggen
Maak een account
Ik weet mijn wachtwoord niet.
Sluit venster